Una bona preparació del terreny és imprescindible per a la instal·lació d’una gespa artificial en un espai existent. El millor és la retirada d’un bon gruix de terra, mai superficialment, i seguidament procedir a l’anivellament i la compactació del terreny. Finalitzem amb la col·locació d’una malla antiherba i la instal·lació de la gespa artificial, afegint sorra de sílice per aconseguir una estabilitat extra de les fibres.