Diferents productes es poden posar per fer un tancat natural, i un dels productes més utilitzats és el bruc de Girona, per la seva durabilitat i manteniment del color. Altres sistemes que actualment estan a l’alça són el vímet i el canyís.